Ray Charles – Hit The Road Jack

Basic Rhythm 1

Chord & Lyrics Sheet

Tempo 70bpm


Tempo 95bpm


Tempo 120bpm