Johnny Cash – Walk The Line

Basic Rhythm 1
Basic Rhythm 2
Rhythm 3 Oom pah

50bpm Tempo


100 bpm Tempo


120bpm Tempo